Ava Coffee

Mẫu hợp đồng mua bán cà phê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    **********

HỢP ĐỒNG MUA BÁN
    Số :     /HĐMB/NV

- Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành.
- Căn cứ vào đơn chào hàng, đặt hàng và sự thực hiện thỏa thuận của hai bên.

Hôm nay, ngày ........../........../.......... .Tại:.................................................................................. chúng tôi gồm :

Bên A:
Công Ty TNHH Cà Phê Ngọc Vân
ĐC: B3/27 Trần Hải Phụng, Ấp 2A, Tổ 3, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp HCM
MST: 0312845940
Điện thoại: 08 62 79 1234, website: www.ava77.vn
Tài khoản số: 0251001888891 mở tại ngân hàng Vietcombank, CN Bắc Sài Gòn
Đại diện ông: .....................................................................................................................................
CMND: ..............................................................................................................................................
Chức vụ: ............................................................................................................................................

Bên B
Tên doanh nghiệp (cửa hàng): .......................................................................................................
ĐC: ....................................................................................................................................................
MST: .................................................................................................................................................
Điện thoại: .........................................................................................................................................
Tài khoản số: ................................. mở tại ngân hàng:......................................................................
Đại diện là ông (bà):  ........................................................................................................................
Số CMND: .................................... cấp ngày: .............................. tại: ..............................................
Chức vụ: ............................................................................................................................................

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau :

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch :

Bên A bán cho bên B cà phê hạt nguyên chất: ..................................................................................
Bên B phải mua cà phê của bên A số lượng tổng cộng các loại tối thiểu là: ....................................
Bên A cho bên B mượn: ....................................................................................................................

Điều 2 : Chất lượng và quy cách hàng hóa :

Bên A cung cấp cho bên B cà phê hạt sạch, chất lượng ổn định, loại bao 1kg có thương hiệu cà phê Ngọc Vân

Điều 3 : Phương thức giao nhận và thanh toán

Bên B đặt hàng trước 1 ngày, bên A giao tại quán của bên B. Bên B có trách nhiệm thanh toán hết cho bên A khi nhận đủ hàng.

Điều 4 : Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng :

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng. Bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành.

Điều 5 : Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng :

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết.

2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra tòa án.

Điều 6 : Thanh lý hợp đồng:

Khi bên B không muốn mua hàng của bên A nữa thì bên B phải hoàn trả lại cho bên A số vật dụng mà bên A đã cho bên B mượn như ở điều 1 và sau đó hai bên ký vào bản thanh lý hợp đồng ở phần phụ lục.

Điều 7 : Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký đến khi thanh lý hợp đồng như ở điều 6.
Hợp đồng này được làm thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
    
ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

PHỤ LỤC 1: Thanh lý hợp đồng    
 Hôm nay ngày: .......................................................... tại: .................................................................
    
Sau khi bàn bạc, hai bên chúng tôi đồng ý thanh lý hợp đồng. Bên A đã nhận lại đầy đủ khoản vật dụng cho bên B mượn như ở điều 1, hàng hoá bên B trả lại (nếu có) bên A đã hoàn lại tiền, hai bên đã giải quyết xong công nợ.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

call-nv